tarnavimas

1 tarnãvimas sm. (1); Q51, SD343, H166tarnauti: 1. R, , Sut, N, Rtr, Krt, Plt, Trš, Krp, Mšk, , Dj Mūso jau visas tarnãvimas buvo Latvijo[je] . Gerai, ka nebėra tų tarnãvimų, ganymų Krš. Ką mes esam vargę par tarnãvimus! End. Pri muno tarnãvimo ta (tai) su dampiais liuob kuls Kl. Tas tarnãvimas neblogai žmonėm išėjo – va pensijos visiem Mžš. 2. SD1134,150, SD169,279, M, L, BtApD1,17 Turi būt prieg tarnavimu (dat. sing.) PK228. Ir tūli yra tarnavimai, o tasaigi Viešpats Ch11PvK12,5. Kursai buvo paskaitytas tarp mūsų ir buvo gavęs dalį to tarnavimo GNApD1,17. 3. LL229 Per visą savo tarnavimą nė ant vienos popieros negalėjo pasirašyti pilna pavarde V.Kudir. Tarnãvimo laikas NdŽ. 4. Tarnãvimas liaudžiai . Tarnãvimas tėvynei . Patys save atadavė and tarnavimo šventiemus Ch1PvK16,15. 5. VlnE49,94,146, BPII487, DL93, MP146, SGI14, N, BM43(An) Toksai jamimp geidulys buvo tarnãvimop Dievo, jog nėmaž jam neilgėjo DP66. Tiktai šeimyna Jozefo tikrai tarnavimą Dievo tepalaikė MTXIII(įžanga). Pažįstu darbus tavo ir meilę, ir tarnavimą, ir vierą Ch1Apr12,19. 6. Gražus, patvarus įpakavimas pagerina bendrą prekės estetinę išvaizdą, pailgina jos tarnavimo laiką . 7. Pln Ažu tarnãvimą davė po Molėtais sklypą Lb. 8. Šitos pareigos apsaugodavo mane nuo „asistos“ – tarnavimo prie altoriaus V.Myk-Put. Tarnavimas mišioms turėjo gana konkretų materialinį motyvą . \ tarnavimas; aptarnavimas; atitarnavimas; įsitarnavimas; ištarnavimas; patarnavimas; prisitarnavimas; užtarnavimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • tarnavimas — tarnãvimas dkt. Tarnãvimas valstýbinėje įstaigoje, bánke …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tarnavimas — 2 tarnãvimas sm. (1) → tarnuoti 2: Dar už saulės pradėjome tarnãvimą Lp. Tarnãvimas prie kranto gali būt i par sieliaus pryšakį, i par užpakalį Vl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tarnyba — sf. (1) 1. Rtr, Š, Mžš, Krs, Kvr, Grv apsiimtos vykdyti už atlyginimą pareigos, darbas: Dabar tarnybų iki ausų Mrj. A dvi tarnybas turįs ten ans Žeml. Jį tarnyba laikė, gyveno gerai Jrb. Tegu ją velniai tokią tarnybą – nei pavalgyt ramiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptarnavimas — 1 aptarnãvimas sm. (1) → aptarnauti: 1. Pastatyta daug buitinio aptarnavimo kombinatų sp. Sezoninis aptarnavimas rš. Yra pryglaudos numai, aptarnãvimas Lnk. Greitas ir mandagus aptarnãvimas DŽ. | refl.: Pačių apsitarnãvimas DŽ1. ×2. Visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitarnavimas — 1 atitarnãvimas sm. (1) KŽ → atitarnauti 1: Jis tik „patenkinamai“ baigė mokslus, ir valdžia iš jo, girdėjau, nereikalavusi jokio atitarnavimo J.Balč. Attarnavimas SD216, Sut, N. | refl.: Seniukas duodavo jį (arklį) naudotis savo kaimynams,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • buvimas — buvìmas sm. (2) → būti. I. 1. DP44, MŽ421 egzistavimas: Dviejų valdžių buvimas pasibaigė sp. Dėl buvìmo žemės yra, tik nėra kam dirbti Rm. Šiandie pirty dūmų bjaurus buvimė̃lis! Pc. ║ gyvenimas, būvis: Aš gero buvìmo neturiu, mirt nebijau Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draugtarnystė — ×draugtarnystė sf. tarnavimas drauge: Apsižvalgę ant pradžios draugtarnystės žmonių, matome ieškančius uždangos ir pasikavojimo lindynėse I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dvarbernystė — dvarbernỹstė sf. (2) tarnavimas bernu dvare: Dvarbernystė skirias negu nuo senovės baudžiavos tik tuo, jog nedybavoja pririšę prie dybo Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištarnavimas — 1 ištarnãvimas sm. (1) 1. NdŽ, KŽ → ištarnauti 3. 2. NdŽ tarnaujant gautas uždarbis: Bulvių kartį pasodydavo, tai buvo viso meto jau ištarnãvimai Plv. tarnavimas; aptarnavimas; atitarnavimas; įsitarnavimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kultas — 1 kùltas sm. (1) NdŽ, DŽ 1. religinės apeigos; maldų, užkeikimų, apeigų ir kt. visuma; tarnavimas dievybei: Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Konstitucijoje nustatyta religinių kultų atlikimo laisvė (sov.) rš. Mitingą organizuosim, o su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.